Bericht van overlijden

Rita Geerts echtgenote van André Verhoeven  is op 66 jarige leeftijd overleden.

 

Vrijdag 14 juni  is om 11.00 uur de afscheidsviering daarna crematie.

 

 

 

 

OVERLAST VERWACHT, CODE GEEL!

 

Vanwege de sneeuw rijden er vandaag minder treinen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits en Schiphol houdt rekening met het annuleren van vluchten. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

 

Bij code geel komen mensen in actie; het vriest, dat betekent ijs met als gevolg massaal op de schaats. Het betekent sneeuw, dat betekent alles in het werk om het weg te schuiven en flink strooien.

 

 

 

Ik zou ook een waarschuwing af willen geven: code rood!

 

Het is Pinksteren, alles staat in vuur en vlam. En wat doen wij?

 

 

 

Jezus had het over vuur toen Hij zijn Kerk voor ogen had. Een vuur waar verkleumde mensen samenkomen om zich te warmen, om niet alleen te zijn.

 

Een vuur waar sprake is van een gemeenschap van mensen met één ziel en één gedachte.

 

Jezus had het over vuur, dat zou blijven branden, speels en onvoorspelbaar.

 

Hij had het over vuur dat blijft branden omdat het gevoed wordt door mensen.

 

Vuur dat mensen steeds opnieuw ontdekken door hun vragen, door hun twijfels.

 

Vuur dat aangewakkerd wordt door het waaien van de Geest, onzichtbaar.

 

 

 

Jezus heeft zijn Kerk als een vuur ontstoken. Misschien hebben wij, door de jaren heen, teveel aan brandbeveiliging gedaan. Met als resultaat dat de gemeenschap uiteen valt, dat kerken veel lege plekken laten zien, dat we verder moeten kijken om gelijkgezinden te ontmoeten. Het lijkt dat de Geest eruit is.

 

 

 

Nu met Pinksteren blaast de Geest volop en hopelijk werkt de Geest aanstekelijk en wordt de smeulende vlaspit weer tot een groot vuur aangewakkerd. Dan kan er weer een lopend vuur aanwezig zijn door onze gemeenschappen heen. Dan voelen we ons weer samen, mensen met één ziel en één gedachte, namelijk: we zijn Kerk, allemaal samen. We zijn Johannes. We zijn voorloper. We wijzen de richting naar Hem die ooit als eerste het vuur over zijn leerlingen blies. Dat vuur heeft ons ook geraakt. Geen mens houdt het tegen. Geen water is sterk genoeg.

 

Het gaat als een lopend vuurtje en steekt mensen aan precies daar waar niemand het (meer) had verwacht.

 

 

 

Code rood, ik zie het voor me. Wij zitten samen zoals zij samen zaten, de eerste christenen. En wij zeggen: “is dit het einde? Dit kan het einde niet zijn.” Natuurlijk niet, we gaan samen op weg als één parochie. Wij gooien de ramen open, wij gooien alle deuren open en wij getuigen: “Hij is de Levende. Zieken heeft Hij genezen, blinden heeft Hij doen zien, doven doen horen.”

 

 

 

En die Jezus, die Geest, zou ons niet verder helpen?

 

Het is code rood! Het is tijd voor actie!

 

Wij gaan geestdriftig op weg naar iets nieuws, iets anders.

 

 

 

Het pastoraal team gaat Geest-driftig aan de slag, en we zijn blij dat u allemaal meedoet.

 

 

 

Verwachten we overlast? Ja, een beetje misschien.

 

Maar wij kunnen het aan met code rood: de heilige Geest.

 

 

 

                                                                            diaken Gerrit Fennema

 

Bericht van overlijden:

Koos van der Kaa echtgenoot van Riet van Dijk is op de leeftijd van 87 jaar in Baarle-Nassau overleden. Op maandag 20 mei hebben we afscheid van hem genomen in onze kerk. Daarna volgde de crematie in stilte.

 

 

Gedoopt

Ko Jansen zoontje van Fons Jansen en Judith Dirven

 

                                   VASTENAKTIE

 

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed

 

aan het gebruik van en de behoefte aan schoon water.

 

Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne tot een succes te maken.

 

 

 

Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken.

 

 

 

Tot nog toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig jaar.

 

De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de opbrengst van hun collectes overmaken.

Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

Met vriendelijke groet,

Johan Compier
Campagneleider

 

 

Kanselmededeling voor weekend 12 en 13 mei

 

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen. 
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is - onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.

 

 

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

 

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

 

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

 

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

 

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

 

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

 

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

 

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

 

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

 

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

 

LEF – Life Events Faith

 

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

 

Gegevens nieuwe contactpersoon volgen nog. Dit n.a.v. vertrek kapelaan Jochem van Velthoven.

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

 

Zondag 12 mei 2019

 

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

 

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

 Zondag 19 mei 2019

 

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

 

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

  

Zondag 26 mei 2019

 

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

  

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

 

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

De eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood