Koorplein Noord-Brabant

 

 

Infocentrum Abdij van Berne

 

Abdijstraat 49

 

5473 AD Heeswijk

 

06-20236732

 

secretaris@koorplein.nl

 

www.koorplein.nl

 

 

 

 

 

2 november 2017

 

 

 

 

 

Geachte redactie,

 

Gelieve het onderstaande bericht in uw eerstvolgende editie op te nemen.

 

 

 

 

 

REGIO:          Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze –  Riel – Ulicoten 

 

 

 

Jeugdkoor vraagt kartrekkers

 

 

Er is animo voor het zingen in een jeugdkoor. Elke dinsdag wordt in De Schakel in Gilze gerepeteerd, onder vakkundige leiding. De kinderen zijn enthousiast en willen goed leren zingen. Dat is prima toch en de moeite waard om dit te stimuleren.

 

In een gesprek met enkele ouders bleek ook hun waardering voor het genomen initiatief; zij zouden het toejuichen als het koor een vaste structuur krijgt. De repetitietijd (misschien 16.15 uur) en de repetitieplaats (ook in Chaam of Alphen?) zijn wellicht nog aan te passen of uit te breiden.

 

Het jeugdkoor heeft een algemene instelling, iedereen is welkom, en het koor wil meewerken aan alle mogelijke initiatieven en optredens in de gemeenschap.

 

 

 

 

Een bestuur

 

Maar de knellende vraag is op dit moment: wie wil het koor mee leiden, mee besturen? Dit gebeurt nu door Koorplein Noord-Brabant. Deze stichting stimuleert in deze provincie de groei en bloei van de zangkoren, met als speerpunt de zang door kinderen en jongeren. Zij heeft het initiatief genomen tot oprichting van dit koor. Het is echter noodzakelijk dat enkele ouders, enkele sympathisanten het bestuur gaan vormen. Er is een breder draagvlak nodig. De taken kunnen we verdelen, zodat het voor iedereen te doen is, en de tijdsbesteding beperkt blijft tot circa twee uur per maand.

 

Wie wil het initiatief mee oppakken? Wie staat open voor een gesprek?

 

Het is een prachtige job. Er is niets zo mooi dan zingende, jonge mensen. En het is de toekomst van het koorleven.

 

 

 

Nadere informatie:  

 

Koorplein, Harrie Muskens, tel. 06-20236732, secretaris@koorplein.nl.

 

Kapelaan Jochem van Velthoven, tel. 0161 – 233743, kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerken zijn open!

“De kerken zijn open voor u.” Dit zegt commissaris van de Koning, Wim van de Donk, in een video voor de Brabantse Open Kerkendag (26 november). “Ons Brabantse landschap kent veel monumentale elementen. Dat kunnen fabrieken zijn en het kunnen mooie gebouwen zijn. En heel vaak zijn het ook mooie kerken. Daar moeten we trots op zijn. En we moeten zorgen dat die bakens van cultuur en van gemeenschapszin voor de toekomst behouden blijven.” Mgr. Liesen van Breda en Mgr. De Korte van ‘s-Hertogenbosch onderstrepen die uitnodiging samen met dominee Scheenstra.

Mgr. Liesen: “Het kerkgebouw is de plaats waar parochianen samenkomen om op zondag de eucharistie te vieren, maar ook de plaats van waaruit ze vertrekken. De laatste woorden van elke viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De vrede die we vieren, die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.”

De bisschop nodigt iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in de kerk: “En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeenschap in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank. Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.”

De kerk is allereerst een huis van God, zegt Mgr. De Korte: “Mensen komen in kerken samen om God alle eer te brengen, te zingen en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.” En hij zegt: “Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, maar beschouwen kerkgebouwen wel als belangrijk religieus erfgoed. Zij kunnen genieten van de schoonheid van menige kerk en van de kerkelijke kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele eeuwen christelijke kunst valt met name binnen onze kerken te bewonderen.” Ook hij hoopt dat veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen. “Het is uitermate belangrijk dat de deuren van onze kerken wijd open staan. Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen.”

 

                    Ook onze H. Bernarduskerk is die dag open van 13.00-16.00 uur

                    hier kunt u dan ook genieten van mooie orgelklanken.

 

Bekijk alle video’s op het YouTube-kanaal van de Open Kerkendag.

 

Nu ik dit artikel schrijf over Allerheiligen en Allerzielen is het maandag 2 oktober. Op 2 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Engelbewaarders, engelen die ons beschermen en bewaren. Deze gedachtenis past heel goed bij het artikel wat nu voor u ligt, want precies een maand later op 2 november viert de Kerk Allerzielen; ‘In paradisum dedúcant te Angeli’ - Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;

 

Door de vaststelling van deze gedenkdag op 2 november wordt de band van deze herdenking met de Allerheiligenviering - op 1 november - beklemtoond. De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen vormen een onverbreekbare eenheid. Het volk van God vormt in haar leden één grote gemeenschap, met hen die eeuwig leven bij God, met hen die nog onderweg zijn en met ons hier op aarde. 

 

Dit is de gemeenschap waartoe wij allen behoren, een gemeenschap die de aarde met de hemel verbindt. Dat is de liefde van God voor ons, die niet in de hemel is blijven zitten en vanuit den hoge op ons neerziet. Nee, God heeft zelf de verbinding gelegd tussen hemel en aarde, door mens te worden in een klein en kwetsbaar kind. Dat vieren we ieder jaar met Kerstmis de geboorte van de Zoon van God, Jezus, onze Redder.

 

Je zou kunnen zeggen dat met Allerheiligen en Allerzielen de hemel de aarde raakt. Wij bidden voor de heiligen en voor onze overledenen die op weg zijn naar God. En God wil niets liever dan hen opnemen in zijn barmhartige, eeuwige en grote liefde.

 

Het is een opgaande en neergaande beweging. Ons gebed stijgt te hemel, God hoort ons bidden en verhoort ons bidden. Je zou dit kunnen verbeelden met een ladder – de hemelladder. God heeft een ladder opgericht tussen Hem en ons, een ladder die ons met Hem verbindt en ons leven tot in de hemel doet reiken.

 

De Heilige Augustinus noemt Christus zelf onze ladder, ‘scale nostra’. God is mens geworden, heeft onder ons gewandeld. Als wij leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan komen we bij God. Jezus is de weg, de waarheid en het leven!

 

Dat dit niet altijd gemakkelijk is weet iedereen. Daarom wordt de ladder ook omringd door talloze engelen die ons beschermen en bewaren op onze levensweg, op onze weg naar God.

 

Daarom bid ik vandaag, 2 oktober, de dag dat ik dit artikel heb geschreven:

 

God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt Gij uw engelen om ons te bewaren. Verhoor ons gebed: schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig ben hen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen

 

Kapelaan van Velthoven

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

 

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

 

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood