Er zijn dit jaar wat minder Palmtakken dan andere jaren.

 

Er is een rups in de buxus gekropen en daarom zijn de takjes kwalitatief kleiner dan anders.

 

 

Mot met God

 

Er was eens een rups die honger had.

 

Ze bekeek de struik waar ze zat

 

en zag daar heerlijk vers groen blad.

 

Ze proefde en smulde. Ze at en at.

 

 

 

Ze riep haar zussen en broers erbij,

 

lenig en hongerig, net als zij.

 

Die kropen erheen in een lange rij

 

en smulden mee van de lekkernij.

 

 

 

Het duurde heel lang, dit feestelijk maal.

 

En tja, op het einde van het verhaal

 

waren de rupsen dus allemaal

 

moddervet en de takken kaal.

 

 

 

Waarna onze rups iets nieuws begon:

 

ze maakte en draad, ze spon en spon,

 

sliep heel de winter in haar cocon,

 

en verscheen als een mot in de lentezon.

 

 

 

Toen kwam Palmpasen in het land.

 

De koster met snoeischaar in de hand

 

en aan zijn arm een grote mand,

 

riep: “Buxus, wat is hier aan de hand?”

 

 

 

“Mijn struik is helemaal kapot.

 

Geen palmtak, geen Pasen, oh, wat rot!

 

en allemaal door die buxusmot!

 

dat beestje heeft nu Mot met God!”

 

 

 

Dat hoorde de mot en ze voelde schuld

 

dat zij Gods lof had opgesmuld

 

door vraatzucht en door ongeduld.

 

ze werd van groot berouw vervuld.

 

 

 

Ze riep haar familie bij elkaar

 

en preekte: “Keer je om dit jaar!

 

neem moerbei of andijvie maar,

 

want de buxustak is wonderbaar!”

 

 

 

Marjet de Jong, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactie in Ulicoten

 

U hebt bij het parochieblad een vastenzakje ontvangen.

 

Omdat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die de vastenzakjes huis aan huis ophalen kunt u het vastenzakje inleveren in de offerbussen achter in de kerk.

 

Ook kunt u het inleveren bij het Dienstencentrum in de Bremerpoort of in de brievenbus van de vicevoorzitter Anita Geerts, Kloosterstraat 12.

 

Natuurlijk kunt u het geld ook overmaken op IBAN: NL21INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag

 

 

 

Bericht van overlijden:

op de leeftijd van 97 jaar is te Breda overleden Maria Kusters weduwe van Adrianus Laureijssen.

Donderdag 14 maart hebben wij afscheid van haar genomen in onze Bernarduskerk. Daarna volgde crematie.

 

 

 

                                  STEM MEE OVER DE NAAM VAN DE NIEUWE PAROCHIE
Geachte parochianen van de regio,
Er zijn veel inzendingen binnengekomen op onze vraag om mee te denken over een naam voor de ene parochie, die uit het samengaan van onze 6 parochies van de regio Alphen-Gilze zal ontstaan op 1 januari 2020. Helaas waren de voorgestelde namen niet allemaal bruikbaar omdat ze, zoals u weet, aan een aantal criteria moeten voldoen. Uit de voorstellen die zijn binnengekomen, heeft de samenvoegingscommissie een aantal namen gekozen waarna ze zijn voorgelegd aan de bisschop. Er zijn nu nog vier namen over. Wij willen u deze namen voorleggen met een korte motivatie erbij. Het zijn allemaal heiligen die in hun leven de stem van God hebben verstaan. De namen staan op volgorde van het alfabet:
Hubertus, naamdag 3 november. Hubertus leefde in de 7e eeuw en was graag buiten in de natuur en ook een fervent jager. De legende vertelt dat, toen hij op Goede vrijdag een hert wilde schieten, hij een stem hoorde die zei dat hij zich beter kon wijden aan het geloof. Dat heeft hij vanaf toen gedaan. Hij is later bisschop geworden van Maastricht en Luik. De Hubkes traditie (gezegend brood dat zou beschermen tegen hondsdolheid) wordt in bijna al onze parochies jaarlijks in ere gehouden.
Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Servatius, naamdag 13 mei, een van de IJsheiligen. Servatius leefde in de 4e eeuw en hij was bisschop van Tongeren en Maastricht. Hij wordt gezien als eerste bisschop van de Nederlanden. Volgens de overlevering ontving hij van Petrus de sleutel van de Hemelpoort. Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde. Hij is begraven in Maastricht waar nog steeds de Heiligdomsvaarten plaatsvinden. Servatius betekent de geredde.
Theresia van Lisieux, naamdag 1 oktober. Theresia van Lisieux is de patroonheilige van de missie. Ze leefde in de 19e eeuw. Ze wordt ook de kleine Theresia genoemd, omdat ze wilde zijn als de kinderen: jezelf klein maken en daardoor God de kans geven om zijn werk in je te doen. In onze tijd heeft de kerk het moeilijk. Mensen vergeten vaak de mooie en waardevolle zaken die het geloof heeft gebracht. Als gelovigen hebben we de belangrijke taak = missie om te laten zien dat het geloof ons veel brengt.
Dit zijn de vier heiligen waaruit u een keuze kunt maken. We zijn heel benieuwd welke patroonheilige u het best vindt passen bij onze nieuwe parochie. Geef uw voorkeur aan ons op door te mailen naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of door de naam op een briefje te schrijven en dat in de brievenbus te doen van één van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken. Eerste Paasdag sluit de stembus. Op 8 mei zal onze nieuwe patroonheilige bekend worden gemaakt.
De keuze ligt nu bij u!
Regiobestuur samenwerkingsverband parochies Alphen-Gilze

 

 

 

In de weken voor Pasen willen we proberen wat soberder te leven.

 

We willen aandacht hebben voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. 

Daarbij besteedt de Vastenactie dit jaar bijzonder aandacht aan projecten rond water. Wij ondersteunen waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. 

Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. 

Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: 

kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. 

Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. 

Schoon water verandert alles.

 

En wij kunnen daarbij helpen met een bijdrage in de bussen achter in de kerk.

 

 

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

 

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

 

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

 

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

 

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

 

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

 

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

 

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

 

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

 

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

 

LEF – Life Events Faith

 

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

 

Gegevens nieuwe contactpersoon volgen nog. Dit n.a.v. vertrek kapelaan Jochem van Velthoven.

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

 

Zondag 12 mei 2019

 

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

 

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

 Zondag 19 mei 2019

 

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

 

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

  

Zondag 26 mei 2019

 

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

  

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

 

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

De eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood