Overleden: op de leeftijd van 87 jaar Marie Oomen-Laurijssen,weduwe van Jos Oomen. Zaterdag 3 november hebben wij in een plechtige eucharistieviering afscheid van haar genomen in onze H. Bernarduskerk. Daarna is ze begraven op het parochiekerkhof.

 

 

 

Overleden: vrijdag 19 oktober Tinus v.d. Ackerveken. Donderdag 25 oktober hebben wij in een plechtige eucharistieviering afscheid van hem genomen in onze H. Bernarduskerk waarna crematie volgde.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Afscheid

 

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.

 

Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.

 

Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!

 

Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.

 

Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig! 

 

Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.

 

Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.

 

Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.

 

Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.

 

In nomine Domini feliciter!

 

Kapelaan van Velthoven

 

 

Kerkhof:In verband met de viering van Allerheiligen en Allerzielen willen wij u vragen de graven, grafmonumenten schoon te maken, zodat het kerkhof er weer goed verzorgd uitziet.

 

 

Kanselbericht weekend 1/2 september Alphen Gilze

 

 

 

Beste mensen

 

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies in het samenwerkingsverband Alphen-Gilze wil ik u de volgende mededeling doen.

 

 

 

Aan het begin van de zomerperiode hebben we u meegedeeld dat we afscheid moeten nemen van kapelaan Van Velthoven, omdat hij door de bisschop per 15 oktober wordt benoemd tot kapelaan in de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. We hebben u laten weten dat we met het bisdom in gesprek zijn gegaan over de invulling van de vacature die in het team was ontstaan. Daarover kunnen we u nu het volgende meedelen:

 

 

 

De bisschop van Breda heeft aan priester Federico Ceriani gevraagd een aanstelling te aanvaarden in het pastoraal team van onze parochies. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd. Hij wordt met ingang van 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.

 

Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen, en de parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani als nieuwe kapelaan in onze parochies. Ze zijn verheugd dat de vacature in ons team zo snel ingevuld is kunnen worden. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in de kapelanie in Chaam. Tot die tijd woont hij in Breda.

 

 

 

Kapelaan Ceriani zal in onze parochies gepresenteerd worden op of zaterdag 20 oktober tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

 

 

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

 

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

 

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

 

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

 

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

 

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

 

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

 

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

 

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

 

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

 

LEF – Life Events Faith

 

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

 

Gegevens nieuwe contactpersoon volgen nog. Dit n.a.v. vertrek kapelaan Jochem van Velthoven.

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

 

 

 

Zondag 12 mei 2019

 

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

 

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

 

 

Zondag 19 mei 2019

 

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

 

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

 

 

 

Zondag 26 mei 2019

 

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

 

 

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

 

Voorbereiding H. Vormsel 2019

 

 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 zal om 17.00 uur het H. Vormsel 2019 worden toegediend in de kerk van de parochie Sint Petrus' Banden te Gilze.

 

 

 

De informatieavond voor kinderen uit groep 8 en hun ouders vindt plaats op

 

dinsdag 11 september vanaf 19.00 uur - ca. 20.00 uur in parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116, 5126 GD te Gilze. De ingang is tegenover de hoofdingang van KBS de Bolster. Iedereen is van harte welkom!

 

 

 

Het pastoraal team

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

De eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood