ZONDAG 5 JANUARI is in een Pontificale Eucharistieviering met Hoofdcelebrant Mgr. J. Liesen, het pastorale team en de koren van de 6 kerken, het startsein gegeven van onze nieuwe parochie Sint Jan de Doper.

Het nieuwe logo werd ook onthuld.

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe naam van de parochie waaronder kerken uit Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten behoren :     Parochie Sint Jan de Doper

In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur.

 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 1 full-timer: pastoor Demmers, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Pauline Vermeulen en de diakens Gerrit Fennema, Stefan Lange en Joop Smies.

 

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen.

 

Van harte welkom op de website van de H.Bernarduskern te Ulicoten

Op deze site willen wij u een beeld geven van onze parochiegemeenschap in Ulicoten. Naast onze parochiegids die huis-aan-huis wordt verspreid in Ulicoten, willen wij u zo ook informatie geven van en over onze parochie. Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

Naast de historie van onze parochie willen wij u vooral actuele informatie verschaffen over de diverse activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Er gebeurt erg veel in onze parochie, dankzij de belangeloze hulp van vele vrijwilligers, die deel uitmaken van diverse kleine en grote werkgroepen, alsook de diverse koren, die onze parochie rijk is. Hiervan staan de contactpersonen vermeld op deze site, zodat u weet wie u kunt aanspreken indien u meer informatie wenst, dan wat in deze parochiegids vermeld staat.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maakt onze kern deel uit van de regio Alphen-Gilze van het vicariaat Breda. Daarom hebben wij op deze site verschillende links opgenomen waarmee u andere parochies en katholieke instanties kunt bezoeken.

Wij spreken de hoop uit dat u door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat u de geboden informatie kunt gebruiken. In Ulicoten zijn wij trots op ons mooie kerkgebouw en straks de devotiekapel, met als patroon de H.Bernardus van Clairveaux welke in Ulicoten bijzonder vereerd wordt. Het spreekt voor zich dat u natuurlijk altijd welkom bent in de viering op de eerste dinsdagavond van de maand om 19.00 u in het parochiezaaltje en u altijd een beroep kunt doen op onze pastores.

 

Parochiebestuur en pastoor
H.Bernarduskern te Ulicoten

 

INFORMATIE kerk

 

Adres:
Dorpsstraat 44
5113TE Ulicoten
Tel. 5199220
Email adres:

info@parochie-ulicoten.nl